ทพญ. ณัฐฐิดา อึ้งจิตรไพศาล

วัน เวลาปฏิบัติการ : พฤหัส 16.00- 20.00 น.

ประวัติการศึกษา :

– ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ

DR. NATTHIDA OUNGCHITPAISAN

DATE, TIME AND WORKPLACE : Thu 16.00 PM – 08.00 PM

EDUCATIONAL BACKGROUND :

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

– Higher graduate diploma in clinical science (Prosthodontics),Facultry of dentistry, Chiang Mai university

LANGUAGES : Thai, English

Socials