ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล

Orthodontist

ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล

วัน เวลาปฏิบัติการ : พุธ 17.00 – 20.00 น.

ประวัติการศึกษา : ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมโรคเหงือก ทันตกรรมตกแต่งเหงือก ทันตกรรมตกแต่งกระดูก ศัลยกรรมผ่าตัดฟันคุด

2553 ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556 ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555-2558 เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ


DR. THANAKRIT OUNGCHITPAISAN

DATE, TIME AND WORKPLACE : Wed 5.00 PM – 08.00 PM

EDUCATIONAL BACKGROUND : Dental implant Dental cosmetic Gum disease, Periodontal disease Periodontal Plastic surgery Dental surgery

2010 Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

2013 Higher graduate Diploma in clinical science (Periodontology) , Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

2012-2015 Residency training in Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

LANGUAGES : Thai, English

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.