ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

วัน เวลาปฏิบัติการ : อาทิตย์ 10.00 – 12.00 น.

ประวัติการศึกษา :

– ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ

DR. WARIT POWCHAROEN

DATE, TIME AND WORKPLACE : Sun 10.00 AM – 12.00 AM

EDUCATIONAL BACKGROUND :

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

– High Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and maxillofacial surgery), Chiang Mai University

– Certificate in oral and maxillofacial surgery, Chiang Mai University

– Diplomate, Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

LANGUAGES : Thai, English

Socials