ทพ.สานุพงศ์ พรมปรีชา

วัน เวลาปฏิบัติการ : อังคาร 17.00 – 20.00 น.

ประวัติการศึกษา :

– ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ

DR. SANUPONG PROMPREECHA

DATE, TIME AND WORKPLACE : TUE 5.00-8.00 PM

EDUCATIONAL BACKGROUND :

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

– Studying master degree of endodontics (root canal treatment) Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

LANGUAGES : Thai, English

Socials