ทพ.อรรถพล ปัญญาภู

วัน เวลาปฏิบัติการ : เสาร์ 13.00 – 16.00 น.

ประวัติการศึกษา :

– ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ปริญญาโทสาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ

DR. ATTHAPHON PUNYAPHU

DATE, TIME AND WORKPLACE : Sat 13.00 AM – 16.00 AM

EDUCATIONAL BACKGROUND :

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

– Master Degree of Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

LANGUAGES : Thai, English

Socials