ทพ.อรรถพล แซ่ล้อ

วัน เวลาปฏิบัติการ :

ประวัติการศึกษา :

– ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ปริญญาโท สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ

DR. ATTAPON SAELO

DATE, TIME AND WORKPLACE :

EDUCATIONAL BACKGROUND :

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

– Master Degree of endodontics (root canal treatment) Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

LANGUAGES : Thai, English