ทพ.ธนโชติ อึ้งจิตรไพศาล

Dentist
 Weighing his options

Weighing his options

ทพ.ธนโชติ อึ้งจิตรไพศาล

วัน เวลาปฏิบัติการ : จันทร์ – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.

ประวัติการศึกษา :

2555 ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2558 ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2558 เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการจัดฟันจากสถาบันเอกชน กรุงเทพมหานคร

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ


DR. THANACHOT OUNGCHITPAISAN

DATE, TIME AND WORKPLACE : Mon – Sun 10.00 AM – 08.00 PM

EDUCATIONAL BACKGROUND :

2012 Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

2015 Diploma of General Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

2015 Specific Training in Orthodontic Course, Bangkok Thailand

LANGUAGES: Thai, English

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.