Weighing his options

Weighing his options

ทพญ. ณัฐฐิดา อึ้งจิตรไพศาล

วัน เวลาปฏิบัติการ : พฤหัส 16.00- 20.00 น.

ประวัติการศึกษา :

2556 ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2559 ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาที่สะดวก : ไทย อังกฤษ


DR. NATTHIDA OUNGCHITPAISAN

DATE, TIME AND WORKPLACE : Thu 16.00 PM – 08.00 PM

EDUCATIONAL BACKGROUND :

2013 Doctor of Dental Surgery (DDS), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

2016 Diploma of Prosthodontics , Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Thailand

LANGUAGES : Thai, English

 


Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.